CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KĘTRZYNIE
Menu

Zobacz

ARCHIWUM

Linki
 

STATUT CECHU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła.
Cech posiada osobowość prawną.
Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r. (Dz.U.Nr 17 poz. 92) zwanej dalej ustawą oraz niniejszego statutu.

§ 2

Cech prowadzi działalność na terenie województwa olsztyńskiego, suwalskiego, łomżyńskiego, ostrołęckiego, gdańskiego, białostockiego, całego kraju w zakresie – rzemiosł różnych.

§ 3

Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych. Siedzibą Cechu jest Kętrzyn ul. Miejska 7, woj. Olsztyńskie.

§ 4

Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Olsztynie, Związku Rzemiosła Polskiego

II. ZADANIA CECHU
§ 5

Zadaniem Cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalno-oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.
Do zadań Cechu należy w szczególności:
utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
prowadzenie wśród członów pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu, współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno-politycznej członków, reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych, udzielenie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, przedstawienie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonywania tych zadań, badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych, udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji, udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych, rozpatrywanie skarg na działalność członków, popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów, współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków, organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników, propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego, współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków, organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenie w zakresie bhp oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych, organizowanie dualności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników cechu i zakładów, a także członków ich rodzin, delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło, dokonywanie na wniosek zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonanej przez członków cechu i wydanie w tym przedmiocie opinii, prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków cechu w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej,wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
Cech prowadzi działalność gospodarczą spisywania umów o naukę zawodu z podmiotami gospodarczymi nie będącymi członkami Cechu,
- w przypadku uczniów młodocianych w ramach posiadanego limitu,
- uczniów pełnoletnich bez ograniczeń.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 6

Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być rzemieślnicy prowadzący działalność w zakresie objętym § 2 statutu, a także w czasie określonym
inne osoby fizyczne lub spółki cywilne osób fizycznych nie spełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określonych w ustawie o rzemiośle

§ 7

1. Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczenia składek członkowskich.
2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
4.Osoby, które nabyły członkostwo w cechu z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie jeżeli spełniają warunki określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 marca 1989 r. o rzemiośle.

§ 8

O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia.
Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9

Członkowie mają prawo:
korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym w § 5 statutu, wybierania i wybieralności do organów cechu, zgłoszenia wniosków zmierzających do usprawnienia cechu, wnoszenie odwołań od uchwał zarządu cechu – dotyczących praw członka – do Walnego Zgromadzenia, obecności na obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz udzielanie wyjaśnień, wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,uzyskiwania od organów cechu – na Walnym Zgromadzeniu, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.
Nie ma prawa wybieralności członek cechu, który:
został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, został pozbawiony praw wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego, zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania, o którym mowa w § 25 ust.3 statutu.

§ 10

Członkowie Cechu obowiązani są:
przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego, stosować do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,
regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości, poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła, podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów, rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zalecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.

§ 11

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu.

§ 12

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:
wystąpienia,
wykreślenia,
wykluczenia.

§ 13

Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.
Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie 6-miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

§ 14

Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.

§ 15

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.

§ 16
 

O wykreśleniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
Uchwała w sprawach określonych w ust.1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem.
Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 60 statutu.
Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust.1 statutu.
W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia, zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa
w cechu.

§ 17

Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie, uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową właściwej Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego. O wysokości składki cechowej, Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczania składki oraz terminów jej płatności.
Nieuregulowane w ciągu trzech miesięcy składki podlegają ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.

§ 18

Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:
„honorowego starszego” lub „honorowego członka” cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych, „honorowego członka cechu” osobom, które przez ostatnie 20 lat były członkami cechu i z powodu przejścia na emeryturę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.
Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych
cechu w zakresie przysługującym członkom.

IV. ORGANY CECHU
§ 19

Organami Cechu są:
Walne Zgromadzenie członków,
Zarząd
Komisja Rewizyjna,
Sąd Cechowy.

Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust.1 lit. B, C i D.
Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Uchwałę Walnego Zgromadzenia.

A. Walne Zgromadzenie Członków.

§ 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 21

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
uchwalenie statutu i jego zmian wybór i odwołanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków, określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników, uchwalenie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej cechu, rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu, podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich, upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową, uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,nadanie godności „członka honorowego cechu”, rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał Zarządu Cechu,wybieranie delegatów na Zjazd Delegatów samorządu rzemiosła,podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.

§ 22

Odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji, może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 23

Jeżeli cech liczy więcej niż 300 członków – Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.
Delegatów wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji Zarządu. Przy liczbie członków cechu do 1.000, wybiera się jednego delegata na 1/6 członków, ponad 1.00 do 1.500 – jednego delegata na 1/10 członków.
Do zebrania delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio przepisy o Walnych Zgromadzeniach.
Na żądanie ¼ ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.

§ 24

Walne Zgromadzenie jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) ¼ ogólnej liczby delegatów.
Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
W przypadkach wskazanych w ust.2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja wybrana przez ¼ ogólne liczby delegatów.

§ 25

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i Izbę Rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu – odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów:
zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
sprawozdania Zarządu,
projektów podstawowych uchwał,
protokółu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek, będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.

§ 26

Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

§ 27

Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej ¼ części delegatów.
W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd obowiązany jest , nie później niż w ciągu 14 dni, zwołać ponownie Walne Zgromadzenie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów.
Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
Głosowaniu n Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie cechu.

§ 28

Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmie uchwały w głosowaniu tajnym.
Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.
Odpis uchwał Walnego Zgromadzenia Zarząd Cechu przesyła w ciągu miesiąca Izbie Rzemieślniczej.

B. Zarząd Cechu

§ 29

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 30

Zarząd składa się z 7 osób, w tym ze Starszego Cechu, podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz 3 członków. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie :
Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.
Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 1 podstarszego, sekretarza i skarbnika Zarządu.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłoszenia kandydatów do Zarządu przysługuje sekcjom.
Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 3 letni okres członkostwa w Cechu.
Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 27 ust.4 Statutu.

§ 31

W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów, wg kolejności umieszczenia na liście. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzeni zastępuje go Podstarszy Cechu.

§ 33

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:
reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych, gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 27, zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na to zgromadzenie, powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu, realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi, powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalenie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac, rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu,
ustalenie zakładowego systemu wynagradzania, przyjmowanie oraz wykreślanie członków cechu.

§ 34

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 35

Posiedzenie Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.
O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są na 5 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.
W posiedzeniu Zarządu uczestniczy Kierownik Biura z głosem doradczym.

§ 36

Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego Komisji określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

C. Komisja Rewizyjna

§ 37

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% plus 1. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji – w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

§ 38

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków Cechu
- Zarządu Cechu
- badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,
2) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
5) wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

D. Sąd Cechowy

§ 39

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 40

Sąd Cechowy składa się z 5 członków i 2 zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego Sądu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden.
Sąd Cechowy wybiera spośród siebie 2 zastępców Przewodniczącego.

§ 41

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub własnej inicjatywy.
Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 42

Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
upomnienie,
naganę,
pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres do 1 roku,
pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,
wykluczenie.
2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może, niezależnie od orzeczenia kary, zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 43

Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu, umyślne działanie na szkodę cechu, uporczywe nie wykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 44

Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego Sądu Odwoławczego, działającego w organizacji, której Cechu jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
Orzeczenia rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne.

§45

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.

§46

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

§47

Członkowie Cechu wykonujący rzemiosło na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin tworzą sekcje terenowe.
Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.
W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają sekcje wskazane w § 23.
Powołanie sekcji należy do właściwości Zarządu.
Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.

Do zadań sekcji należy:

1) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła,
2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,
3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,
4) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,
5) aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych.
Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.
Sekcje nie mają prawa do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§ 48

Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd Cechu może powołać Komisje Kontroli Społecznej oraz Komisję do spraw skarg i wniosków.
Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.
Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu.

§ 49

W skład Komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
Komisje mogą korzystać, za zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców.

§ 50

Do zadań Komisji Kontroli Społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
W toku kontroli Komisja powinna zwracać uwagę rzemieślnikowi na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nim i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.

§ 51

Do zadań Komisji d/s skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu.

§ 52

Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.


ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

§ 53

Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.
Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagrodzenia zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Zarząd Cechu kierując się wskazówkami merytorycznymi Związku Rzemiosła Polskiego.

§ 54

Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo-organizacyjnej Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego oraz w finansowaniu funduszów scentralizowanych przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe, społeczno-wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

BIURO CECHU

§ 55

Kierownik biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.
Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
Kierownik biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

§ 56

Kierownikiem biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3-letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na kierownika biura Cechu od warunku posiadania 3-letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

§ 57

Kierownik zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownikiem biura Cechu.

REPREZENTACJA CECHU

§ 58

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu i przez Kierownika Biura Cechu.

§ 59

Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Kierownikiem Biura Cechu, a w okresie jego nieobecności – łącznie z upoważnieniem przez Kierownika biura z pracownikiem biura Cechu.
Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

X. POSTANOWIENIE ODWOŁAWCZE

§ 60

Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech.
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekroczy sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie14 dni od daty podjęcia uchwały.

XI. LIKWIDACJA CECHU

§ 61

Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością ¾ głosów.
Statut został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział V Gospodarczy Sygn. Akt V Nr Rej. CRz – 7/89 dn. 16.02.90r.
oraz jest w strukturze organizacyjnej


 

Copyright©2007-16 Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie. Webmaster: wms
aktualizowano: 29 października 2016 r.Test