CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KĘTRZYNIE
Menu

Zobacz

ARCHIWUM

Linki
 

                                                              *  *  *
- Walne Zgromadzenie (sprawozdawczo-wyborcze) Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie --odbędzie się 15 VI (sobota) 2013r o godz. 14 w Hotelu "AGROS" w Kętrzynie ul. Kasztanowa 1.

                                                              *  *  *

- Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie odbyło się 18 maja 2012 ------roku. Fotoreportaż z Kronice wydarzeń.
- Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie odbyło się 1 października -----2011 roku. Fotoreportaż w Archiwum
- Walne Zgromadzenie Członków Cechu odbędzie się w dniu 26 czerwca 2010 r. o godz. 1500 w ------Hotelu "Agros" przy ul. Kasztanowej 1 w Kętrzynie.


- Informacja o przepisach zmieniających rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 235 poz. 1601).
Zmiany w rozporządzeniu dotyczą zasad refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, a załącznik do rozporządzenia określa wzór wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Załącznik: Pobierz plik (Dz. U. Nr 235 poz. 1601.pdf) Dz. U. Nr 235 poz. 1601.pdf[44Kb]

Komunikaty:

Warmińsko – Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie

I N F O R M A T O R
dla gimnazjalistów – kandydatów do nauki zawodów rzemieślniczych
OLSZTYN 2010

Szanowni Państwo!
Drodzy Gimnazjaliści!

Zbliża się czas wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, czyli przyszłej drogi edukacyjnej i przyszłej kariery zawodowej.
Nauka zawodu w rzemiośle jest ważnym elementem systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
Walorami tego systemu są:
- zindywidualizowany tok nauczania,
- uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej, a nie pozorowanej pracy,
- poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń,
- tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym pracownikiem i pracodawcą,
Forma nauki zawodu w rzemiośle jest powiązana z publicznym systemem oświaty w naszym kraju.
Absolwenci nauki zawodu w rzemiośle po uzyskaniu świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz świadectwa czeladniczego mogą kontynuować dalsze kształcenie na poziomie średnim i wyższym.
Absolwent gimnazjum, który z różnych przyczyn nie podjął nauki w szkole ponadgimnazjalnej, bądź przerwał ją, ma obowiązek dokształcania teoretycznego drogą kursową.
Zdobyte umiejętności i wiadomości w danym zawodzie procentować będą w dalszym życiu młodego człowieka. Absolwent nauki rzemiosła łatwiej może zaistnieć na krajowym i zagranicznych rynkach pracy. Zachęcamy absolwentów gimnazjów do nauki zawodu w rzemiośle, bo naprawdę warto.

Dyrektor Izby Prezes Izby
LECH JANDA, ANTONI GÓRSKI

DRODZY RODZICE !
KOCHANI ABSOLWENCI GIMNAZJUM !

Warmińsko - Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie wspólnie z zrzeszonymi Cechami oraz właściwymi Zasadniczymi Szkołami Zawodowymi proponuje Wam naukę zawodu w wielu bardzo atrakcyjnych na rynku pracy zawodach rzemieślniczych:

      O TRZYLETNIM OKRESIE NAUKI
  1. Ślusarz
  2. Złotnik jubiler
  3. Mechanik pojazdów samochodowych
  4. Blacharz samochodowy
  5. Stolarz
  6. Tapicer
  7. Krawiec
  8. Cukiernik
  9. Piekarz
10. Rzeźnik wędliniarz
11. Elektryk
12. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
13. Murarz
14. Fryzjer
15. Kaletnik
16. Elektromechanik
17. Monter elektronik urządzeń radiowo - telewizyjnych
18. Elektromechanik pojazdów samochodowych
19. Dekarz
20. Kamieniarz
21. Kominiarz
22. Mechanik - operator maszyn i pojazdów rolniczych
23. Zegarmistrz
24. Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
25. Szklarz budowlany
      O DWULETNIM OKRESIE NAUKI
26. Lakiernik samochodowy
27. Wulkanizator
28. Betoniarz
29. Malarz tapeciarz
30. Fotograf
31. Kowal

◊ Nauka poszczególnych zawodów rzemieślniczych składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części: praktycznej – zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej – zorganizowanej w zasadniczej szkole zawodowej.
◊ Podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisana pomiędzy pracodawcą – rzemieślnikiem, a uczniem jako młodocianym pracownikiem.
◊ W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do zasadniczej szkoły zawodowej, młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny, tj. ucznia i pracownika młodocianego.
◊ Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika, umiejętności praktycznych i wiadomości teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Egzamin czeladniczy na zakończenie nauki zawodu przeprowadza komisja egzaminacyjna izby rzemieślniczej.
◊ Absolwenci rzemieślniczej nauki zawodu uzyskują świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz świadectwo czeladnicze w danym zawodzie.
Mogą oni kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym lub w dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, a po zdaniu matury studiować na uczelniach wyższych.
◊ Uzyskany tytuł czeladnika w określonym zawodzie rzemieślniczym jest uznawany na krajowym rynku pracy oraz honorowany w sposób szczególny przez kraje Unii Europejskiej oraz inne państwa na zagranicznych rynkach pracy lub przy podejmowaniu działalności gospodarczej.
◊ Osoba zamierzająca podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełniać następujące warunki:
- mieć ukończony szesnasty rok życia,
- ukończone gimnazjum,
- dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki w danym zawodzie,

◊ Kandydat na ucznia – pracownika młodocianego przed zawarciem umowy o pracę ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim. Badania powinny być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, wydanym przez uprawnione do tego celu służby medyczne, stwierdzającym, że praca w danym zawodzie nie zagraża zdrowiu młodego człowieka, ani nie ma przeciwwskazań do wykonywania prac wchodzących w zakres nauczanego zawodu.
◊ Wszelkie formalności związane z zatrudnieniem młodocianego pracownika, należy załatwić we właściwym cechu rzemieślniczym, który sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem przygotowania zawodowego w rzemiośle oraz prowadzi powszechne rejestry zakładów szkolących i zawartych umów w celu nauki zawodu.
◊ Generalnie umowy o pracę w celu nauki zawodu zawierane są na czas nieokreślony, ale jeśli zakład rzemieślniczy zatrudnia więcej młodocianych, niż wynika z jego potrzeb, to umowy mogą być zawarte na czas określony.
◊ Młodociani, którzy w okresie nauki zawodu ukończyli osiemnaście lat, do czasu zakończenia nauki traktowani są jako pracownicy młodociani.
◊ Zawarcie umowy o pracę w celu nauki zawodu podpisują: pracodawca – właściciel zakładu rzemieślniczego i uczeń – młodociany pracownik oraz dodatkowo jego prawny opiekun / rodzic / ; umowy są zawierane w siedzibie właściwego cechu w okresie przyjmowania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
◊ Okres nauki zawodu ustalony jest w umowie i wynosi od dwudziestu czterech do trzydziestu sześciu miesięcy. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym. Pracodawca ponosi koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie. Finansowanie kosztów egzaminu poprawkowego w kolejnym terminie pozostaje do uznania pracodawcy. W wyjątkowych przypadkach Izba Rzemieślnicza, na wniosek ucznia i pracodawcy, może okres nauki przedłużyć lub skrócić.
◊ Młodociany pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę, które jest zróżnicowane i w zależności od roku nauki wynosi:
- w pierwszy roku nauki - nie więcej niż 4 % ,
- w drugim roku nauki - nie więcej niż 5 %,
- w trzecim roku nauki nie więcej niż 6 %, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, które ogłasza Prezes GUS.
Są to stawki minimalne, co oznacza, że pracodawca może ustalić wyższe wynagrodzenie.
◊ Wszechstronnej pomocy w zakresie prawidłowego spisania umowy oraz w trakcie trwania nauki zawodu, w tym dostarczenia niezbędnej do szkolenia dokumentacji uczniowskiej, udzielają cechy terenowe.
◊ Walorami systemu kształcenia w rzemiośle są:
- zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości, uzdolnienia i ograniczenia młodocianego,
- uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej, a nie pozorowanej pracy w otoczeniu doświadczonych pracowników, z możliwością dokonywania bieżącej samooceny postępów w nabywaniu umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta na rynku pracy i przygotowuje go do radzenia sobie na rynku pracy,
- poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład dla zwiększenia swojej efektywności na rynku,
- tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym pracownikiem i pracodawcą, mających istotne znaczenie dla harmonijnej współpracy i realizacji programu nauczania.

SZANOWNI PAŃSTWO !

1. Informacje szczegółowe o możliwościach nauki zawodu w rzemiośle na terenie działania Warmińsko - Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie udzielają:
Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła sprawujące nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego oraz prowadzące powszechne rejestry zakładów szkolących i zawieranych umów o naukę zawodu.

Zał. Opis zawodów rzemieślniczych
1. Blacharz samochodowy
Kwalifikacje zawodowe: blacharz.
Charakterystyka: naprawa, dorabianie i montaż elementów karoserii do środków transportu. Naprawa podzespołów i części środków transportu wykonanych z blachy. Wykonywanie i regeneracja chłodnic i nagrzewnic. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.
2. Cukiernik
Kwalifikacje zawodowe: cukiernik.
Charakterystyka: wytwarzanie ciast i ciastek. Wyrób lodów. Sporządzanie cukierniczych kremów oraz syropów, pomad i galaretek, kandyzowanie owoców, wyrób i smażenie konfitur, dżemów itp. Dla własnego użytku. Usługowy wypiek ciast.
3. Elektromechanik
Kwalifikacje zawodowe: elektromechanik.
Charakterystyka: wytwarzanie i naprawa silników i prądnic elektrycznych. Wytwarzanie i naprawa zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, spawarek i zgrzewarek elektrycznych, prostowników, stabilizatorów i transformatorów. Wytwarzanie i naprawa urządzeń grzejnych i oświetleniowych. Pomiary elektryczne i badania odbiorcze odbiorników elektrycznych. Wytwarzanie regeneracja, naprawa i ładowanie akumulatorów. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
4. Elektryk
Kwalifikacje zawodowe: elektryk.
Charakterystyka: wykonywanie, naprawa i konserwacja światła i sygnalizacji sterowania. Instalowanie i konserwacja odbiorników elektrycznych. Pomiary i badania odbiorcze instalacji, odbiorników i urządzeń elektrycznych. Wykonywanie pomiarów stanów izolacji i skuteczności zerowania, uziemiania itp. Wykonywanie i naprawa instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej, sterowania i automatyki.
5. Fotograf
Kwalifikacje zawodowe: fotograf.
Charakterystyka: wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy: portretowych, reportażowych, okolicznościowych, krajobrazowych, technicznych itp. Wykonywanie fotokopii. Wykonywanie prac powierzonych. Sporządzanie odbitek fotograficznych na papierze, porcelanie itp. Wytwarzanie wyrobów techniką fotografowania (np. bajki, zestawy przeźroczy itp.)
6. Fryzjer
Kwalifikacje zawodowe: fryzjer.
Charakterystyka: strzyżenie, upinanie i fryzowanie włosów. Strzyżenie oraz pielęgnacja zarostu. Golenie twarzy i głowy. Farbowanie i rozjaśnianie włosów, farbowanie wąsów i brody. Farbowanie brwi i rzęs, regulowanie brwi. Wykonywanie masażu twarzy i głowy z wyjątkiem masaży leczniczych. Wytwarzanie peruk, dopinek i tresek.
7. Kamieniarz
Kwalifikacje zawodowe: kamieniarz.
Charakterystyka: obróbka ręczna i mechaniczna kamienia naturalnego i sztucznego, wyrób nagrobków z kamienia i betonu. Licowanie budynków okładzinami z kamienia naturalnego i sztucznego, układanie z kamienia posadzek, schodów, cokołów itp. Wykonywanie kamiennych budynków, pomników, balustrad itp. Budowa grobowców. Wytwarzanie naprawa i konserwacja elementów z kamienia. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
8. Kominiarz
Kwalifikacje zawodowe: kominiarz.
Charakterystyka: czyszczenie, sprawdzanie i wydawanie opinii o stanie przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych. Badanie stanu przewodów kominowych, kominowo-ogrzewczych i wentylacyjnych. Czyszczenie i sprawdzanie kominów wolno stojących. Wypalanie sadzy w przewodach kominowych. Montaż i demontaż ław kominowych oraz naprawa głowic kominowych.
9. Krawiec
Kwalifikacje zawodowe: krawiec.
Charakterystyka: szycie ubrań i okryć z wszelkich materiałów w tym również ze skór licowych i materiałów skóropodobnych oraz pelis z użyciem skór futerkowych naturalnych i sztucznych. Pokrywanie błamów. Naprawa i renowacja ubrań i okryć.
10. Kucharz małej gastronomii
Kwalifikacje zawodowe: kucharz małej gastronomii.
Charakterystyka: wykonywanie wszelkiego rodzaju gotowych i półgotowych potraw, wyrobów garmażeryjnych i ciast. Wytwarzanie konserw mięsnych i mięsno-warzywnych. Usługowe pieczenie mięs w tym także dziczyzny, ryb i drobiu. Opracowywanie zestawów i przyrządzanie potraw na zamówienie. Usługowe przygotowywanie zestawów posiłków okolicznościowych. Sporządzanie deserów zimnych i gorących.
11. Lakiernik samochodowy
Kwalifikacje zawodowe: lakiernik.
Charakterystyka: lakierowanie nadwozi i podwozi środków transportu. Przygotowywanie podwozia pod lakier. Antykorozyjne zabezpieczanie środków transportu. Renowacja powłok lakierniczych. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.
12. Mechanik – operator maszyn i pojazdów rolniczych
Kwalifikacje zawodowe: mechanik – operator maszyn i pojazdów rolniczych.
Charakterystyka: wytwarzanie, naprawa i konserwacja maszyn rolniczych i urządzeń zmechanizowanego sprzętu rolniczego. Wytwarzanie części zamiennych. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
13. Mechanik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje zawodowe: mechanik pojazdów samochodowych.
Charakterystyka: naprawa, konserwacja i diagnostyka silników, zespołów, podzespołów i akcesoriów w środkach transportu. Regeneracja części zamiennych, podzespołów i zespołów. Wyważanie kół pojazdów. Wymiana nadwozi. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.
14. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Kwalifikacje zawodowe: monter instalacji i urządzeń sanitarnych.
Charakterystyka: wykonanie, naprawa i konserwacja wszelkiego rodzaju wewnętrznych i zewnętrznych instalacji oraz urządzeń. Czyszczenie wykonanej instalacji i zabezpieczenie jej przed korozją, a w razie potrzeby położenie izolacji termicznej. Wykonywanie nietypowych elementów instalacyjnych. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.
15. Murarz
Kwalifikacje zawodowe: murarz.
Charakterystyka: wykonywanie, naprawa i rozbiórka murowanych obiektów budowlanych, ich części lub elementów. Wykonywanie i naprawa ław fundamentowych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji. Układanie płytek ceramicznych itp. Wykonywanie podłoży pod posadzki oraz posadzek betonowych i ceramicznych. Towarzyszące prace izolatorskie, malarskie, betoniarskie, dekarskie, ciesielskie i odgrzybianie budynków. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.
16. Optyk – mechanik
Kwalifikacje zawodowe: optyk – mechanik.
Charakterystyka: wykonywanie i naprawa okularów korekcyjnych. Dobieranie i indywidualne dopasowywanie szkieł i opraw okularowych. Dobieranie i dopasowywanie soczewek kontaktowych i protez ocznych. Naprawa i konserwacja sprzętu optycznego. Wytwarzanie okularów przeciwsłonecznych. Dobieranie części mechanicznych i optycznych. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
17. Piekarz
Kwalifikacje zawodowe: piekarz.
Charakterystyka: wytwarzanie pieczywa (np. chleb), pieczywa trwałego (np. wafle, maca) i specjalnego (np. dietetycznego). Usługowy wypiek ciast.
18. Rzeźnik – wędliniarz
Kwalifikacje zawodowe: rzeźnik – wędliniarz.
Charakterystyka: klasyfikacja żywca i przygotowanie do uboju. Ubój zwierzęt rzeźnych i drobiu. Obróbka poubojowa. Rozbiór, podział i klasyfikacja mięsa. Przygotowywanie mięsa do produkcji przetworów. Wytwarzanie wędzonek, wędlin i wyrobów wędliniarskich. Usługowy ubój zwierząt rzeźnych i drobiu oraz ich rozbiór.
19. Stolarz
Kwalifikacje zawodowe: stolarz.
Charakterystyka: wytwarzanie, naprawa, renowacja i konserwacja mebli z drewna i z udziałem innych materiałów oraz wykonywanie części drewnianych do mebli o mieszanym wykonawstwie. Wytwarzanie i naprawa stolarki budowlanej z drewna i materiałów drewnopochodnych. Wyrób trumien. Wykonywanie i naprawa budek, altanek i kiosków. Usługowa stolarka i obróbka drewna. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
20. Tapicer
Kwalifikacje zawodowe: tapicer.
Charakterystyka: wytwarzanie i renowacja kompletów i zestawów pojedynczych mebli tapicerskich, konstrukcji skrzyniowej i szkieletowej o różnym przeznaczeniu. Wytwarzanie i naprawa tapicerskich sprzętów sportowych. Szycie i zakładanie zasłon. Szycie pokrowców. Wykonywanie i naprawa tapicerki w środkach transportu. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
21. Wulkanizator
Kwalifikacje zawodowe: wulkanizator.
Charakterystyka: naprawa wszelkiego rodzaju opon i dętek, bieżnikowanie i kolcowanie opon, montaż i demontaż opon oraz ich wyważanie, naprawa wszelkich wyrobów z gumy , w tym zabawek i artykułów sanitarnych, wykonywanie klejów do gumy.
22. Złotnik – jubiler
Kwalifikacje zawodowe: złotnik – jubiler.
Charakterystyka: wytwarzanie, naprawa, przeróbka i konserwacja biżuterii i innych przedmiotów użytkowych i ozdobnych z metali szlachetnych i innych metali. Obróbka i oprawa kamieni naturalnych i syntetycznych. Zdobienie wyrobów różnymi technikami. Usługowa oprawa bursztynów. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
23. Kaletnik
Kwalifikacje zawodowe: kaletnik.
Charakterystyka: wytwarzanie i naprawa przedmiotów użytkowych i ozdobnych (np. torebek damskich) ze skór miękkich i materiałów zastępczych. Drobne naprawy wyrobów rymarskich oraz odzieży skórzanej i skóropodobnej.
24. Ślusarz
Kwalifikacje zawodowe: ślusarz.
Charakterystyka: wytwarzanie, naprawa i konserwacja wyrobów z metali oraz przy użyciu elementów z innych surowców. Naprawa części mechanicznych maszyn i urządzeń. Naprawa i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
25. Elektromechanik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje zawodowe: elektromechanik pojazdów samochodowych.
Charakterystyka: montaż, naprawa, wymiana i konserwacja instalacji elektrycznej oraz aparatury i innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w środkach transportu. Prowadzenie badań diagnostycznych w zakresie działania wyposażenia elektrycznego pojazdów. Wytwarzanie, regeneracja, naprawa i ładowanie akumulatorów. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
26. Malarz – tapeciarz
Kwalifikacje zawodowe: malarz – tapeciarz.
Charakterystyka: malowanie elewacji i wnętrz budynków przy zastosowaniu różnych technik malarskich. Nakładanie różnego rodzaju tapet. Przygotowanie podłoży pod tapety. Malowanie antykorozyjne obiektów budowlanych o konstrukcji metalowej. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.
27. Monter – elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych
Kwalifikacje zawodowe: monter-elektronik urządzeń radiowo – telewizyjnych.
Charakterystyka: naprawa i konserwacja oraz instalowanie urządzeń i aparatów radiowych, telewizyjnych, teletechnicznych, elektroakustycznych, sygnalizacyjnych oraz elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń współpracujących, w tym również anten telewizyjnych .Konserwacja i naprawa telefonicznej sieci , central telefonicznych, aparatów telefonicznych i urządzeń dyspozytorskich. Wykonywanie nietypowych urządzeń stabilizacyjnych, antenowych oraz zamiennych elementów i podzespołów. inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonywania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi
28. Betoniarz
Kwalifikacje zawodowe: betoniarz.
Charakterystyka: wytwarzanie budowlanych elementów betonowych, żelbetonowych i silikonowych. Wykonywanie ław fundamentowych, ścian słupów, płyt, posadzek, dachówek itp. Betonowanie elementów. Naprawa budynków przy użyciu cementu, gipsu itp. Przygotowanie deskowań i zbrojeń betoniarskich. Wykonywanie, naprawa i montaż betonowych i żelbetonowych ogrodzeń, nagrobków i elementów drogowych. Wytwarzanie kręgów studziennych itp. Wytwarzanie parapetów i innych elementów z lastriko. Wytwarzanie tynków szlachetnych. Wykonywanie pomocniczych prac murarskich oraz inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonywania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
29. Modystka
Kwalifikacje zawodowe: modystka.
Charakterystyka: wytwarzanie, naprawa, przerabianie i odświeżanie kapeluszy damskich, beretów, toczków, czapek i czapeczek dziecięcych itp. Nakryć głowy z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym również ze skóry, futer i innych imitacji. Wytwarzanie sztucznych kwiatów oraz innych ozdób, stroików jako kompletu z nakryciem głowy. Szycie i upinanie welonów ślubnych, żałobnych oraz kokard.
30. Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
Kwalifikacje zawodowe: elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego.
Charakterystyka: naprawa, konserwacja, montaż i demontaż; maszyn i urządzeń
gospodarstwa domowego.
31. Dekarz
Kwalifikacje zawodowe: dekarz.
Charakterystyka: krycie i naprawa wszelkiego rodzaju dachów przy zastosowaniu tradycyjnych i współczesnych pokryć dachowych. Zakładanie izolacji dachowych. Impregnacja elementów drewnianych budynków. Zakładanie i naprawa ław kominowych. Zabezpieczanie antykorozyjne pokryć dachowych i elementów blacharskich oraz innych stalowych elementów dachów. Towarzyszące roboty murarskie, betoniarskie i cieślarskie. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.
32. Kowal
Kwalifikacje zawodowe: kowal.
Charakterystyka: naprawa i konserwacja narzędzi, sprzętu i maszyn rolniczych, przedmiotów gospodarstwa domowego z metali żelaznych, podwozi przyczep do pojazdów mechanicznych, pojazdów konnych i wózków ręcznych. Wytwarzanie części do maszyn rolniczych i pojazdów techniką plastycznej obróbki metali. Wytwarzanie kutych okuć budowlanych. Wytwarzanie i naprawa kutych parkanów, bram, balustrad i krat ozdobnych oraz innych zdobniczych przedmiotów kutych. Wykonywanie odkuwek do dalszej obróbki. Podkuwanie koni, pielęgnacja kopyt końskich. Wytwarzanie, naprawa i konserwacja resorów. Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

Zainteresowani nauką rzemiosła bliższe informacje uzyskają w Siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie przy ul. Miejskiej 7, tel.: 89 7514610

Formularze do pobrania na egzamin czeladniczy
Wniosek do egzaminu czeladnik-forma szkolna
Wniosek do egzaminu czeladnik-forma pozaszkolna
Wniosek do egzaminu czeladnik-pełnoletni
Formularze do pobrania na egzamin mistrzowski
Wniosek do egzaminu mistrzowskiego - dla zawodu pokrewnego
Wniosek do egzaminu mistrzowskiego - 2 lata stażu
Wniosek do egzaminu mistrzowskiego - 3 lata stażu
Wniosek do egzaminu mistrzowskiego - po czeladniku
Wniosek do egzaminu mistrzowskiego - studia wyższe
Wniosek do egzaminu mistrzowskiego - samodzielna działalność
 Odcinek dla poczty

Copyright©2007-16 Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie. Webmaster: wms